מצה ומרור -  הזהירות בענין הפרשת חלה במצות יד של "חבורה" ובענין הנוהגים להשתמש בחזרת (חְרֵיין) לצורך מצוות אכילת מרור

הפרשת חלה במצות

במצות מכונה ובמצות יד הנאפות במאפיות השונות מפרישים מהן חלה כדין במאפיות. אולם במצות יד הנאפות ב"חבורה" מיוחדת לשם הנהגות ודקדוקי הלכה מיוחדים בכל ההליך של אפיית המצות (קהילה וקהילה ומנהגיה הקדושים) מוטלת בדרך כלל חובת הפרשת החלה על בני החבורה.

מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א פרסם בשיעורו השבועי, כי אשתקד הובאה על שולחנו שאלה דחופה באמצע ליל הסדר מבני תורה שאפו את מצות היד ב"חבורה" עם כל דקדוקי ההלכה, אולם נשכח מאיתם להפריש חלה מהמצות – בעיה הלכתית חמורה בכשרות המצות, ובקיום מצוות אכילת מצה במצות אלו. אי לכך פרסם מרן הראשון לציון, וכן פוסקים ומורי הוראה נוספים, לבל ישכחו מצווה חשובה זו של הפרשת חלה במצות ה"חבורה".

יצויין, כי בשו"ע הל' פסח (סי' תנו-תנז) נאמרו פרטי הלכה רבים בדיני הפרשת חלה במצות. במצות הארוזות בניילון בחבילות קטנות, יש לעשות שאלת חכם בדין צירוף סל בשיעור המחייב את הפרשת החלה, ויש להיוועץ בענין עם מורה הוראה מוסמך.

חזרת (חריין) לצורך מצוות אכילת מרור

מבית המדרש להלכה בהתיישבות נמסר, כי מאחר וחזרת היא ממיני הירקות שאין זרעם כלה, לדברי חלק מן הפוסקים עלולות להיווצר בענין זה שאלות הלכתיות בהלכות שמיטה גם בתקופה זו (מורי ההוראה בעיר שליט"א ציינו בנושא זה גם את דברי מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בספרו דרך אמונה).

ואשר על כן, כדי לצאת ידי כל ספק הלכתי, לאלו הנוהגים לקיים מצוות כזית מרור (בכולה או בחלקה) בשורש החזרת (חְרֵיין), עליהם לוודא כי החזרת היא יבול חו"ל או יבול נוכרי. ויש להתעדכן על כך בועדות השמיטה, ואצל מורי ההוראה.

ויהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות החג כהלכתן ללא כל תקלה ומכשול.

הערה חשובה זו מאיר לנו הגאון רבי חיים קלמנוביץ שליט"א חבר לשכת הרה"ר, רב שכונה ורב מחלקת עירובין הארצית

דילוג לתוכן