במכתב שכותרתו "לשאלת רבים" כתב: מה ששאלו אודות אחינו מבני עדות הספרדים שהתפנו לבתי מלון, ושוהים בימי החנוכה בבתי מלון ובבתי ארחה, כיצד יעשו בהדלקת נרות חנוכה.

הנה מעיקר הדין יש לכל משפחה ומשפחה להדליק נרות חנוכה בחדרי השינה שקיבלו,

ושהוא המקום המושכר להם, אך כיון שבעלי המלון ובתי הארחה אינם מסכימים שידליקו נרות בחדרים, מחמת בטיחות מחשש שריפה, על כן כל האורחים ישתתפו בניהם בשקל כל משפחה, ויזכו לכל המשפחות הנמצאות בבית המלון מן השמן שמדליקים, וידליקו בפתח בית המלון, להוציא את כולם ידי חובה של הדלקת נרות חנוכה….

וכתב עוד: על כן בבתי מלון ובתי בתי הארחה משתתפים בפרוטה, ומזכים לכל המשפחות ומדליקין אך ורק במקום א' בברכות, ובחדר האוכל בפינה מיוחדת שמכינים להדלקה אין להדליק שם כל משפחה ומשפחה נרות חנוכה ולברך אליהם, ומי שמברך ברכותיו הם לבטלה, ונושא שם שמים לבטלה, ואין לענות אמן אחר ברכותיו.

ובבתי הכנסת שנמצאים בבתי המלון או חדר שהקצו אותו לתפילה, יבקשו מהנהלת בית שיתנו את האפשרות להדליק שם נרות חנוכה לפרסום ניסא בין מנחה לערבית, ויהיה בפיקוח לאו לאחר שיסיימו את התפילה אם יכולים לשהות שם חצי שעה תבוא עליו ברכה, ואם  אי אפשר, יכבו את הנרות שלא יהיה חשש לשריפה כשיצאו.

ברכת התורה. חתימת הרב הראשי הרב יצחק יוסף

מכתב נוסף שכתב תלמידו הרה"ג ר' שלמה אפרים דנינו רב ומו"צ יערה וממונה בשרות מ.א. מעלה יוסף ורו"ב "מסילות החיים":

הדלקת נרות חנוכה למפונים

בעקבות והדרום, אשר שוהים מזה כחודשיים ימים בבתי מלון ובתי הארחה כל רבים שואלים כיצד ינהגו המפונים מהצפון המלחמה השוררת בארצם ארצנו הק', ואין איש יודע עד מתי יישארו שם ולעת עתה זהו מקום מגוריהם.

הנה כבר הורה את הדברים מורנו מרן פוסק הדור הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, בשיעורו השבועי בבית הכנסת היזדים, ונבאר הדברים ים בקצרה בתום נוספת נופך בעזרת ה' יתברך. לכתחילה הוה עדיף שכל ראש משפחה ידליק בחדרו, אלא שיש לשאול רשות מהמלון, ואם אין הם מרשים אסור להדליק הרי גול וחשש מצוה הבאה בעבירה, וברוב ככל המלונות לא מרשים להדליק בחדרים מסיבה בטיחותית, ולכן יש לנהוג

כדלהלן:

א. ידליקו בחנוכיה מרכזית במלון, ובזה יצאו כל אנשי המלון. הן במצות נר חנוכה, והן בברכות.

 ב כל משפחה תשתתף בפרוטה, (יאספו 1 ₪ או לכל השבוע) כדין אכסנאי, ובזה יהיה לכל אחד חלק בשמן ובפתילות, והם שותפים במצות נר חנוכה.

ג. יש להדליק את החנוכיה בפתח הלובי הפונה לרשות הרבים, ואם אין הלובי פונה לרשות הרבים ידליקו בתוך הלובי פנימה, או בחדר האוכל, היכן שיש יותר אנשים עוברים, כדי להרבות בפרסומי ניסא.

ד. מי שרוצה להדליק חנוכיה פרטית במקום שבית המלון מתיר ומקצה, רשאי להדליק אך לא יברך, ואף אם מדליק בחדר האוכל, ואפילו על שולחנו, לא יכול לברך, דהרי ברכה לבטלה, ואין לכוון שאינו רוצה לצאת בהדלקה המרכזית, ולהדליק לבד שגורם לברכה שאינה צריכה, ולכן ישמע את הברכות בהדלקה המרכזית, ואחר כך ידליק בלי ברכה.

 ה. מי שאינו נמצא בשעת ההדלקה בבית מלון, יוצא ידי חובה, כיוון שהשתתף בפרוטה, אך כדאי שישמע הברכות בבית הכנסת, או במקום שנמצא שם.

ו. בבית הכנסת במלון, ידליקו קודם תפילת ערבית, כדין כל בית כנסת.

ז. בחור ישיבה, שהוריו מפונים, והוא אינו מתגורר עמהם, אינו יוצא בהדלקת ההורים בבית מלון כדין כל סמוך על שולחן הוריו, ולכן ישתתף בפרוטה בהדלקה של הישיבה ויצא ידי חובה בהדלקה זו, ולא ידליק לבד בברכה.

ח. חייל שהוריו מפונים ומדליקים בהשתתפות בפרוטה, צריך להדליק לעצמו בברכה.

ט. מי שמשפחתו מפונה והוא נשאר בביתו, כגון חברי כיתת כוננות, שישנים בביתם, צריכים להדליק בברכה בבית.

י. חברי כיתות הכוננות ביישובים המפונים, יעשו תפילת ערבית באוהל של כיתת הכוננות, וידליקו חנוכיה בברכה קודם תפילת ערבית.

יא. חיילים הנמצאים בקו החזית יוצאים בהדלקת בני ביתם, ולא ידליקו בברכה, אבל חייל בודד או רווק שאין מי שידליק עליו בביתו, אם יכולים להדליק במקומם באופן שלא יהווה סכנה, ידליקו בברכה, ואם הדבר עלול לסכן, אנוס רחמנא פטריה.

אנו תפילה לפני בורא עולם שיעשה לנו ניסים כפי שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה לתת רשעים בין צדיקים, ויסיר מעלינו את החרב, לשמור את כל חיילנו, ולהשיב את כל השבויים לבית ויגאלנו גאולת עולמים, אמן!

שלמה אפרים דנינו רב ומו"צ מושב יערה וממונה כשרות אזורית מעלה יוסף

למכתב מצטרף הראשון לציון הגר"י יוסף הרב הראשי לישראל והוסיף וכתב בצידו: מצטרף לכל הנ"ל, וכל מן דין סמכו לנא! (חתימת ידו)

דילוג לתוכן