מכרז מס' 1/2024

למתן שירותי איסוף,פינוי וגניזת תשמישי קדושה לאתר הטמנה מנקודות שונות ומבית העלמין בעיר אשדוד

מסמכים המתארים את המכרז:

דילוג לתוכן