הספר "וְשָׁכַנְתִּי" התקבל בברכה במועצה הדתית ע"י הרב המחבר הרה"ג ר' שמואל אריה אזואלוס שליט"א מו"צ בבית ההוראה "אפיקי מים"

השבוע הגיע למועצה הדתית הרה"ג ר' שמואל אריה אזואלוס שליט"א מו"צ בבית ההוראה "אפיקי מים" ונפגש עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית והציג בפניו את ספרו החשוב "וְשָׁכַנְתִּי" – קיצור הלכות נדה שהתקבל ועלה על שולחן מלכים, מאן מלכי – רבנן.

הרב דהן קיבל את הספר בהערכה רבה והודה על החיבור הנפלא והחשוב ובפרט שנכתב בשפה ברורה המתאימה לכל נפש וכן לכל השיטות הן לבני אשכנז והן לבני ספרד עם דעתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו הנודע "טהרת הבית".

הרב המחבר זכה להסכמותיהם של גדולי התורה שליט"א ובהם הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א הרב הראשי לישראל אשר כתב: הובאו לפני גיליונות הקונטרס "ושכנתי", קיצור הלכות נדה, מאת הגאון רבי שמואל אריה אזואלוס שליט"א מו"צ בבית ההוראה "אפיקי מים" ברשות הגאון הגדול ר' משה פנירי שליט"א, אשר ליקט כעמיר גורנה, בטוב טעם ודעת, פסקי הלכות נדה בקצרה, בבחינת לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה (פסחים גו), הן לספרדים שקבלנו עליהם הוראות מרן השו"ע גם בהלכות נדה וכמבואר בהקדמה הספר טהרת הבית, והן לאשכנזים היוצאים ביד רמ"א, והביא דעתו של מרן אאמו"ר זיע"א בספרו הגדול "טהרת הבית". ועוד האריך בדבריו.

עוד הדגיש בהסכמתו, ודע שהלומד מתוך ספרי קיצורים אינו אלא לשינון ההלכות עצמן, ואין לו לדמות מילתא למילתא, שעיקר לימוד ההלכה אינו אלא מן המקורות בסוגיות הש"ס בדברי הראשונים, ובדברי הב"י ומה שפסק בשולחנו הטהור, ומה שנשאו ונתנו גדולי האחרונים בדבריו. ועי' במהרש"א (סוטה ככ.), שאותן אלו שמורים הלכה ואין יודעין טעם הענין של כל דבר, אם לא ידקדקו מתחלה בדבר מתוך התלמוד שהוא שימוש ת"ח, וטעות נפל בהוראתם, הרי הן בכלל מבלי עולם ויש לגעור בהן.

עוד כתבו דברי ברכה, גדולי הפוסקים: הגאון רבי משה פנירי שליט"א נשיא בית ההוראה "אפיקי מים" והגאון רבי אשר זעליג וויס שליט"א ששיבחו את הספר שיש בו תועלת גדולה בהצגת הדברים בלשון צחה וברורה.

בהקדמה לספר, ראה לנכון הרב המחבר הרב שמואל אריה אזואלוס שליט"א להסביר את הדרך להעברת השיעורים החשובים הללו לחתנים הצעירים לקראת יום משוש ליבם, וכתב, מתוך ניסיון בהדרכת חתנים, ראינו לנכון לא להסתמך רק על העברת השיעורים הנאמרים לחתנים לפני החתונה, גם אם הם מועברים באופן פרטני, שלכתחילה היא הדרך הטובה והמומלצת ביותר, ובפרט לאלו שלמדו את ההלכות בקבוצות, שאין הרב המדריך יכול לעמוד על הבנתו וקליטתו של כל אחד ואחד באופן אישי ולעקוב בדיוק מה הבין ומה לא, ובהלכות אלו החמורות כל כך הנוגעות ליסוד וקדושת הבית היהודי, נצרכת זהירות רבה.

לכן עלה על ליבנו לעשות קונטרס עם קיצור ההלכות הנוגעות לבית היהודי בשפה השוה לכל נפש באופן שההלכות נעשות בצורה של שאלות ותשובות שמטרתם ותועלתם כפולה.

א. בהירות וידיעת ההלכה על בוריה, וכידוע מה שנלמד בצורת שאלות ותשובות נשאר יותר בזכרון, כמו כן בסוף הקונטרס הדפסנו את השאלות בלבד להקל על החזרה.

ב. עידוד השינון והחזרה לבל ישלוט בנו יצר השכחה. כתוצאה מהנ"ל כל הנהגת הבית תהיה על פי כללי ההלכה וקדושת הבית תשמר על פרטיה ודקדוקיה ויזכו להשראת השכינה בביתם ולדורות ישרים ומבורכים.

כבר כתב ר' ישראל יצחק יאנובסקי זצ"ל (אב"ד קארטשוב מח"ס טהרת ישראל) בהקדמה לספרו, וז"ל ואל תטעו עצמכם שדיני נדה לא שייך רק לרבנים מורי הוראות, אלא כל איש ואיש צריך להיות בקי בכל דיני וסתות ודיני נדה כמעט בעל פה, וכמש"כ הרה"ק רבי אורי מסטרליסק שהלכות נדה חזר יותר מאלף פעמים בלי גוזמא עכ"ד.

הרב אזואלוס זכה בליממודו לעשות שימוש ולהורות הוראה אצל הגאון ר' משה פנירי שליט"א בבית הוראה אשר בשכונת רמות בירושלים עיה"ק שזוכה להעמיד מורי הוראה בכל תפוצות ישראל אשר בקיאים בהלכה ויודעים להבין את נפש השואל ובפרט בבית ההוראה "אפיקי מים" אשר יצא שמו לשם ולתהילה, ומכאן התודה והברכה למורינו הרב על ההכוונה והלימוד הלכה למעשה, מורינו הרב חיבר ספר "אפיקי מים" קיצור הלכות נדה המעשיים ע"פ ספרו "אבני שהם", בקונטרס זה התייחסנו לכל השיטות הן לבני אשכנז והן לבני ספרד, מלבד זאת הבאנו בכל מקום את דעתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו טהרת הבית.

במקומות רבים ברחבי הארץ הספר התקבל בברכה מרובה, בשיטה בה נכתב המקיף את כל ההלכות החמורות ובד בבד מסכם בדרך שאלה ותשובה המחדד את השכל והזיכרון לזכור את ההלכות היטב.

אין לנו אלא להצטרף לברכותיהם של מרנן ורבנן שליט"א, איישר חילך לאורייתא, תמשיך לזכות את הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה.

דילוג לתוכן